O nás

doc. MUDr. Stanislav Žiaran PhD, MPH, FEBU

Stanislav-Žiaran

  • 2005: Ukončenie štúdia – Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
  • 2009: PhD. v štúdijnom odbore chirurgia – špecializácia urológia
  • 2010: Udelenie titulu „Odborník na riadenie verejného zdravotníctva – Master of Public Health“(MPH)
  • 2011: Titul „FEBU“ (Fellow of European Board of Urology)
  • 2011: Európska atestácia v odbore „Urológia“
  • 2011-2012 Vedúci lekár JIS na Urologickej klinike LFUK, UN Bratislava – Kramáre, Limbová 5, Bratislava
  • 2011: Trvá Odborný asistent na Urologickej klinike LFUK, UN Bratislava – Kramáre,
    Limbová 5, Bratislava

prof. MUDr. Peter Bujdák, CSc.

Bujdák2008: Onkológia v urológii
2006: Zdravotnícky manažment a financovanie
1996: Certifikát: Invazívna ultrasonografia v urológii
1994: Urológia II. stupeň
1990: Urológia I. stupeň

 

 

MUDr. Branislav Trebatický,PhD.

Branislav TrebatickýPRACOVNÉ SKÚSENOSTI
ZÁSTUPCA PREDNOSTU KLINIKY – UROLOGICKÁ KLINIKA LFUK, SZU A UNB
2001-2013 – sekundárny lekár
2013-2015 – vedúci lekár JIS
2015-2018 – vedúci lekár oddelenia
2018 – doteraz – zástupca prednostu kliniky
2005 – SÚČASNÉ ZAMESTNANIE – Bratislava, Slovensko
ODBORNÝ ASISTENT VYSOKEJ ŠKOLY – UROLOGICKÁ KLINIKA LFUK
2000 – 2001 – Bratislava, Slovensko
SEKUNDÁRNY LEKÁR – KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE NÚTARCH

VZDELÁVANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA
1987 – 1991 – Vazovova 6, Bratislava, Slovensko
ÚPLNÉ STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE – Gymnázium
1993 – 2000 – Bratislava, Slovensko
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE – LFUK MUDr.
2003 – Bratislava, Slovensko
ATESTÁCIA Z UROLÓGIE I. STUPEŇ – SZU
2016 – Bratislava, Slovensko
ATESTÁCIA Z UROLÓGIE EU – SZU
2019 – Bratislava, Slovensko
ATESTÁCIA – ZDRAVOTNÍCKY MENEŽMENT A FINANCOVANIE – LF UK
2010 – Bratislava, Slovensko
DOKTORANTSKÉ ŠTÚDIUM – LFUK PhD.
2001 – Halle, Nemecko
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ – Urologická klinika Univerzita M.Luthera
2002 – Berlín, Nemecko
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ – Urologická klinika Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
2012 – Praha, Česko
ZAHRANIČNÁ ODBORNÁ STÁŽ – Klinika transplantační chirurgie IKEM

 

MUDr. Martin Jankovich, PhD.

MUDr. Martin Jankovich, PhD.Vzdelanie:
1995-2003 8-ročné gymnázium
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 821 04 Bratislava
2003-2009 vysokoškolské – odbor všeobecná medicína
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
2014 špecializačná skúška v odbore urológia
2010-2019 externé doktorandské štúdium – odbor urológia
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Špitálska 21, 813 72 Bratislava
Zamestnanie:
2009-2014 lekár
2014-trvá lekár so špecializáciouUrologická klinika LFUK, SZU a UN Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Zahraničné stáže:
2006 Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Cięncias Médicas
Klinické štúdie (participácia):
Phase III – BESIDE (905-EC-12)